ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติผู้พัฒนา

od1mND.jpg

นางสาวสมสุดา จันทเจียง รหัส 61920117
ศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทำงานในตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม จังหวัดนครนายก